Zoeken sluiten

Privacy overeenkomst

Privacy overeenkomst

De firma Peter Krings GmbH & Co. KG verheugt zich zeer over uw bezoek. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij de verwerking ervan. Daarom doen wij er alles aan om ervoor te zorgen dat u zich veilig voelt wanneer u onze website bezoekt. In de volgende paragrafen beschrijven we welke informatie we verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website – en natuurlijk ook hoe deze wordt gebruikt.

1. Gegevensbescherming in één oogopslag

Algemene informatie

De volgende informatie verschaft u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. Uitvoerige informatie met betrekking tot gegevensbescherming vindt u in onze privacyverklaring, die u onder deze tekst aantreft.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op deze website?

De gegevensverwerking op deze website geschiedt door de websitebeheerder. Diens contactgegevens vindt u in het colofon van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Uw gegevens worden enerzijds verzameld doordat u ons deze meedeelt. Hierbij kan het bijv. gaan om gegevens die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze it-systemen bij het bezoek van de website. Dat zijn vooral technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of de tijd waarop de pagina werd opgeroepen). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u de website bezoekt.

Waartoe gebruiken wij uw gegevens?

Een gedeelte van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website zonder fouten beschikbaar is. Andere gegevens kunnen worden toegepast om uw gebruiksgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt te allen tijde het recht om zonder kosten informatie over oorsprong, ontvanger en doel van uw opgeslagen persoonsgegevens te verkrijgen. U hebt bovendien het recht, correctie, blokkeren of wissen van uw gegevens te eisen. Hiervoor en met andere vragen omtrent gegevensbescherming kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Verder hebt u het recht, een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder.

Bovendien hebt u het recht, onder bepaalde omstandigheden een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Details hierover kunt u vinden in de privacyverklaring onder ‘Recht op beperking van de verwerking’.

Analyse-tools en tools van derde partijen

Bij het bezoek van de website kan uw surfgedrag statistisch geëvalueerd worden. Dat gebeurt vooral met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag vindt in de regel anoniem plaats; het surfgedrag kan niet tot uw persoon worden herleid. U kunt bezwaar indienen tegen deze analyse of de analyse verhinderen door bepaalde tools niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende privacyverklaring.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Over de mogelijkheden van bezwaar aantekenen zullen we u informeren in deze privacyverklaring.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en overeenkomstig de wettelijke privacyvoorschriften en deze privacyverklaring.

Als u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. De onderhavige privacyverklaring legt uit, welke gegevens wij verzamelen en waartoe wij deze gebruiken. Daarin wordt ook uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij de communicatie per e-mail) lekken in de beveiliging kan vertonen. Een volkomen beveiliging van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Informatie over de verantwoordelijke dienst

De verantwoordelijke dienst voor de gegevensverwerking op deze website is:

Peter Krings GmbH & Co. KG
Export- & Schwergutverpackung
Lager- & Versandlogistik
Cockerillstraße 69
52222 Stolberg-Münsterbusch

Telefoon: +49 (0) 24 02 9 52 00
E-mail: vertrieb@peter-krings.de

Verantwoordelijke dienst is de natuurlijke of juridische persoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden van en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, e-mailadressen e.d.).

Herroepen van uw instemming met de gegevensverwerking

Veel processen rondom gegevensverwerking zijn enkel met uw nadrukkelijke instemming mogelijk. U kunt een reeds verklaarde instemming altijd herroepen. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot het herroepen plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door het herroepen onaangetast.

Recht om in bijzondere gevallen bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens en tegen directe reclame (art. 21 AVG)

Indien de gegevensverwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 lid 1 sub e of f AVG, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, vindt u in deze privacyverklaring. Indien u bezwaar aantekent, zullen wij uw desbetreffende persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende behartenswaardige redenen kunnen aantonen voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims (bezwaar volgens art. 21 lid 1 AVG).

Als uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Als u bezwaar aantekent, worden uw persoonsgegevens niet langer gebruikt voor directe-reclame-doeleinden (bezwaar volgens art. 21 lid 2 AVG).

Recht om bezwaar in te dienen bij de bevoegde toezichthouder

In geval van overtredingen van de AVG hebben de betrokken personen het recht om bezwaar aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats of werkplek hebben of waar de vermoedelijke overtreding plaatsvond. Het recht van bezwaar laat andere administratief-rechtelijke of gerechtelijke beroepsmogelijkheden onverlet.

Recht op gegevensoverdracht

U hebt het recht om gegevens die wij op basis van uw instemming of in navolging van een overeenkomst geautomatiseerd verwerken, aan uzelf of aan een derde partij in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat te laten uitvaardigen. Indien u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke dienst of persoon verlangt, dan gebeurt dit enkel voor zover het technisch mogelijk is.

SSL- resp. TLS-versleuteling

Deze site maakt om wille van de veiligheid en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, zoals bestellingen of aanvragen die u ons als sitebeheerder doet toekomen, gebruik van een SSL- resp. TLS-versleuteling. Een versleutelde verbinding herkent u aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van ‘http://’ in ‘https://’ en aan het slot-symbool in uw browserregel.

Als de SSL- resp. TLS-versleuteling geactiveerd is, kunnen de gegevens die u ons doet toekomen, niet door derden worden meegelezen.

Informatie, blokkering, verwijdering en correctie

U hebt in het kader van de geldende wettelijke bepalingen te allen tijde het recht op gratis inlichtingen over uw opgeslagen persoonsgegevens, de oorsprong en ontvanger daarvan en het doel van de gegevensverwerking en evt. een recht op correctie, blokkeren of verwijderen van deze gegevens. Hiervoor en met andere vragen omtrent persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen. Hiervoor kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij meestal tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van het onderzoek hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden, kunt u de beperking van de gegevensverwerking eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig hebt voor de uitoefening, verdediging of het indienen van juridische claims, dan hebt u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
  • Als u bezwaar hebt aangetekend overeenkomstig art. 21 lid 1 AVG, dan moet een afweging plaatsvinden tussen uw en onze belangen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen zwaarder wegen, hebt u het recht om te eisen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens hebt beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – niet worden verwerkt – alleen met uw toestemming of met het oog op het indienen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Toezichthouder voor gegevensbescherming

Wettelijk voorgeschreven toezichthouder voor gegevensbescherming

Wij hebben voor onze onderneming een toezichthouder voor gegevensbescherming benoemd.

Stefan Kortenhaus
Fleischer Softfolio GmbH
Adenauerstr. 20 / A2
52146 Würselen

Tel: : +49 74229518171
E-mail: skortenhaus@mysoftfolio.de

4. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

De internetpagina’s maken gedeeltelijk gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies dienen ertoe, ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die uw browser onthoudt.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde ‘session-cookies’. Ze worden na het einde van uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze zelf wist. Deze cookies stellen ons ertoe in staat, uw browser bij het volgende bezoek te herkennen.

U kunt uw browser zo instellen dat u over het plaatsen van cookies geïnformeerd wordt, en u kunt cookies alleen in afzonderlijke gevallen toelaten, het aannemen van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch wissen van de cookies bij het sluiten van de browser activeren. Bij het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor het uitvoeren van het elektronische communicatieproces of voor het beschikbaar maken van bepaalde, door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 sub f van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO / AVG). De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en verbeterde beschikbaarstelling van zijn diensten. Indien andere cookies (bijv. cookies ter analyse van uw surfgedrag) worden opgeslagen, dan worden die in deze privacyverklaring apart behandeld.

Server-log-bestanden

De provider van de sites verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde server-log-bestanden, die uw browser automatisch naar ons opstuurt. Dat zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • Referrer URL
  • Hostname van de computer die toegang maakt
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengebracht met andere gegevensbronnen.

Het opslaan van deze gegevens gebeurt op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De beheerder van de website heeft een gerechtvaardigd belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de server-log-bestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons per contactformulier aanvragen doet toekomen, dan worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de door u verstrekte contactgegevens voor het behandelen van de aanvraag en voor eventuele aansluitende vragen bij ons opgeslagen. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door.

De in het contactformulier verstrekte gegevens worden dus uitsluitend verwerkt op basis van uw instemming (art. 6 lid 1 sub a AVG). U kunt deze instemming te allen tijde herroepen. Daartoe is een informele mededeling per e-mail aan ons voldoende. De rechtmatigheid van de tot het herroepen plaatsgevonden gegevensverwerking blijft door het herroepen onaangetast.

De door u op het contactformulier vermelde gegevens blijven bij ons totdat u ons opdracht geeft, deze te wissen of uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. na afsluitende behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon of fax contact met ons opneemt, wordt uw aanvraag met alle persoonsgegevens (naam, aanvraag) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve van de verwerking van uw aanvraag. Deze gegevens geven wij niet zonder uw instemming door.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art. 6 lid 1 sub b AVG voor zover uw aanvraag betrekking heeft op de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 sub a AVG) en / of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 sub f AVG), aangezien wij een legitiem belang hebben bij de effectieve verwerking van de aan ons gerichte aanvragen.

De gegevens die u ons via het contactformulier hebt gestuurd, blijven bij ons totdat u ons opdracht geeft, deze te wissen of uw toestemming voor opslag herroept of het doel voor de opslag van de gegevens wegvalt (bijv. na afsluitende behandeling van uw aanvraag). Dwingende wettelijke bepalingen – met name wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

5. Plugins en tools

Google reCAPTCHA

Wij gebruiken ‘Google reCAPTCHA’ (hierna ‘reCAPTCHA’) op onze websites. Aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (‘Google’).

Het doel van reCAPTCHA is om te controleren of de gegevensinvoer op onze websites (bijv. in een contactformulier) door een persoon of door een geautomatiseerd programma wordt gedaan. Hiertoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de bezoeker van de website op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse start automatisch zodra de bezoeker van de website de website betreedt. Voor de analyse evalueert reCAPTCHA diverse informatie (bijv. IP-adres, verblijfsduur van de websitebezoeker op de website of muisbewegingen van de gebruiker). De bij de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Bezoekers van de website worden er niet van op de hoogte gebracht dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 sub f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik via geautomatiseerde spionage en tegen SPAM.

Zie voor meer informatie over Google reCAPTCHA en de privacyverklaring van Google de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=de en https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

Stand: 23-8-2018

contact